Ostatnio dodane

Nauczyciele

Post on 11 styczeń 2017
by Super User

 

Buczkowska – Linke Beata

dyrektor szkoły, nauczyciel historii i wiedzy
o spo
łeczeństwie
+ studia podyplomowe: w zakresie historii i wiedzy
o społeczeństwie, zarządzania oświatą, pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób
z niepełnosprawnością intelektualną;
egzaminator OKE z zakresu
egzaminu maturalnego z historii,
egzaminator OKE z zakresu
egzaminu maturalnego z wiedzy o spo
łeczeństwie, instruktor dyscypliny sportu - brydż sportowy,
kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Grochowska Renata

wicedyrektor, nauczyciel historii i wiedzy
o spo
łeczeństwie
+ studia podyplomowe w zakresie: organizacji
i zarządzania oświatą, wiedzy o społeczeństwie
i historii, filologii polskiej dla nauczycieli;
kursy kwalifikacyjne: nadzór pedagogiczny, oligofrenopedagogika; ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli; instruktor nordic walking

Bamberska Eulalia

nauczyciel języka polskiego
+ studia podyplomowe w zakresie historii

Biała Joanna

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
ukończone kierunki studiów: pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika + studia podyplomowe: wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego

Błaszczyk Marta

psycholog szkolny
+ kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, studia podyplomowe w zakresie „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”

Brewka Paulina

nauczycielka matematyki i edukacji wczesnoszkolnej
+ pedagogika rewalidacyjna – oligofrenopedagogika; studia podyplomowe w zakresie  matematyka
w szkole,
kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Ks. Brzeziński Bartłomiej

nauczyciel religii,
wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży, kierownik wycieczek szkolnych, strażak OSP Zalesie (gm. Złotów)

Dawidowicz – Skowiera Alicja

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
i plastyki

+ studia podyplomowe w zakresie „Sztuka”- muzyka
z plastyką

Duda Anna

pedagog szkolny
+ resocjalizacja, kurs kwalifikacyjny: terapia pedagogiczna, studia podyplomowe: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Duda Grzegorz

wychowawca świetlicy, nauczyciel geografii,
pedagogika ogólna i resocjalizacja

Fertała Agnieszka

nauczycielka tańca
+ studia podyplomowe w zakresie Form Gimnastyczno-Tanecznych Fitness

Fertikowska Magdalena

nauczycielka języka niemieckiego
+ egzaminator egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka niemieckiego

Filipkowska Beata

nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie
i geografii

+ studia podyplomowe w zakresie:
wiedzy o społeczeństwie, geografia w szkole oraz studium bibliotekarskie

Gabińska Iwona

nauczycielka bibliotekarz

Gola – Kleszcz Anna

nauczycielka języka niemieckiego
i nauczycielka wspomagająca

+ studia podyplomowe z zakresu:  pedagogika specjalna
w zakresie edukacji i rehabilitacji osób
z niepełnosprawnością intelektualną, socjoterapii
i resocjalizacji

Grajczak Michał

nauczyciel informatyki i techniki
+ studia podyplomowe w zakresie informatyki
i elementów edukacji medialnej

Grunau Maria

nauczycielka języka angielskiego

Guss Zbigniew

nauczyciel wychowania fizycznego
+ studia podyplomowe:  pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja, kurs kwalifikacyjny: wychowanie do życia w rodzinie

Hiller Marita

nauczycielka biologii, edukacji dla bezpieczeństwa
i wychowania do
życia w rodzinie
+ studia podyplomowe z edukacji dla bezpieczeństwa, kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli edb, kurs kwalifikacyjny z wychowania
do życia w rodzinie

Hyska Patrycja

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej + zajęcia logopedyczne
ukończone studia: pedagogika wczesnej edukacji
z logopedią, pedagogika specjalna: edukacja
i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń

Jacoszek Danuta

nauczycielka matematyki
+ studia podyplomowe: technika

Joncel Anna

nauczycielka języka polskiego i nauczyciel wspomagający
+ studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Jakubowska – Buszka Magdalena

wychowawca świetlicy,
ukończone studia: pedagogika socjalna z terapią społeczną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza + studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne

Klawunn Mariola

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej + podyplomowe studia logopedyczne,
kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Kołodziej Katarzyna

nauczycielka matematyki i chemii
+ studia podyplomowe na kierunku matematyka

Konat - Suchy Joanna

nauczyciel wspomagający

Kozicz Elżbieta

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Maciejaszek Magdalena

nauczycielka wychowania fizycznego

 Majewska Ewelina

nauczycielka języka angielskiego,
studia licencjackie filologia angielska- specjalizacja tłumaczeniowa, studia magisterskie na kierunku filologia angielska- specjalizacja nauczycielska

Massel Aneta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
i nauczyciel wspomagający

+ studia podyplomowe: oligofrenopedagogika
z komunikacją alternatywną, przyroda dla nauczycieli, kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Mirr Mariola

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
ukończone studia: bibliotekoznawstwo z informacją naukową i techniczną + studia podyplomowe w zakresie: oligofrenopedagogiki oraz szkolnej pedagogiki wychowawczo – opiekuńczej, bezpieczeństwa i higieny pracy, terapii pedagogicznej, organizacji i zarządzania oświatą, menedżer oświaty

Misztal Beata

nauczycielka matematyki + egzaminator OKE
z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum

Młynarska Iwona

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
+ kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Piesiak Sebastian

nauczyciel języka angielskiego

Pietrzak – Hamerla Elżbieta

nauczycielka języka polskiego,
studium pedagogiczne: nauczanie początkowe

Poniecki Tomasz

nauczyciel wychowania fizycznego
+ studia podyplomowe: gimnastyka korekcyjna,
kurs kwalifikacyjny z wychowania do życia
w rodzinie,
trener piłki nożnej UEFA B (kurs kwalifikacyjny)

Rakowski Waldemar

nauczyciel religii

Rogacka Małgorzata

nauczycielka biologii, przyrody i języka angielskiego
+ kursy kwalifikacyjne: dla nauczycieli przedmiotu „Przyroda”, w zakresie zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”

Sadowska Iwona

nauczycielka języka niemieckiego
+ studia podyplomowe: edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, logopedia,
kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Sieracka Małgorzata

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Sławska Regina

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej 
i wychowania przedszkolnego,
pedagog, oligofrenopedagog, kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych,
kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Starszak Joanna

nauczycielka wychowania fizycznego

Świder Monika

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
i muzyki
,
kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Tyranowicz Joanna

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
studia licencjackie na kierunku filologia
w specjalności filologia angielska,
kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy

Urlewicz Katarzyna

wychowawca świetlicy

Wacyk Magdalena

nauczycielka plastyki, muzyki i techniki
+ studia podyplomowe z zakresu: sztuki-plastyki-muzyki, pedagogiki leczniczo-terapeutycznej, resocjalizacji, pedagogiki specjalnej - kierunek oligofrenopedagogika, edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną, nauczanie plastyki
i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej; posiada również kwalifikacje  jako animator osób starszych

Warzewska Agnieszka

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Wnuk Jolanta

nauczycielka języka polskiego
+ kurs kwalifikacyjny:  bibliotekoznawstwo

Ziółkowski Adam

nauczyciel wychowania fizycznego
+ studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą, kurs kwalifikacyjny
w zakresie wychowania do życia w rodzinie,
trener klasy pierwszej piłki nożnej licencja UEFA A, trener edukator PZPN, ratownik WOPR, kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Żeromska – Borkowska Alina

pedagog szkolny i nauczycielka wspomagająca +  studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, historia, resocjalizacja, doradztwo zawodowe, certyfikowany trener umiejętności społecznych TUS SST

 

 

Pin It