Ostatnio dodane

Karta rowerowa

Post on 30 marzec 2017
by Super User

REGULAMIN UZYSKANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU 

NA KARTĘ ROWEROWĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2

IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE

Aby zdobyć kartę rowerową

 1. Uzyskaj zgodę rodziców lub prawnych opiekunów  (na arkuszu zaliczeń),
 2. Uzyskaj opinię nauczyciela wychowawcy (na arkuszu zaliczeń),
 3. Arkusz zaliczeń wraz ze zdjęciem oddaj nauczycielowi wychowania komunikacyjnego w swojej szkole na 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu teoretycznego;
 4. Zdaj egzamin teoretyczny i praktyczny,
 5. Kartę rowerową wyda ci dyrektor szkoły.

 

Niniejszy  regulamin  został  opracowany  na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej

z  dnia  12  kwietnia  2013  r.

w  sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 512). 

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie przez kandydata 10 lat oraz podpisy rodziców i wychowawcy na karcie zaliczeń;
 2. Do egzaminu może przystąpić uczeń, który uzyskał pozytywną ocenę z zachowania;
 3. Egzamin przeprowadza upoważniony przez dyrektora szkoły nauczyciel wychowania komunikacyjnego;
 4. Karta rowerowa wydawana jest przez dyrektora szkoły bezpłatnie.;
 5. Każdy uczeń chcący zdawać egzamin zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach przedmiotu „zajęcia techniczne”   ze znajomości przepisów Prawa o Ruchu Drogowym
 6. Tematyka zajęć dotycząca przygotowania do zdobycia karty rowerowej zapisywana  jest w dzienniku lekcyjnym
 7. Egzamin składa się z części:

     1) teoretycznej – przeprowadzonej w sali szkoleniowej,

     2) praktycznej – przeprowadzonej na placu manewrowym.(boisku szkolnym)

 

 1. Uczniowie składają egzamin w formie testowej część teoretyczna i praktycznej
 2. Sprawdzenie wiedzy teoretycznej odbywa się w określonym przez nauczyciela miejscu i czasie przed egzaminem praktycznym;
 3. Część teoretyczna składa się z testu i pytaniach o tematyce

·         Ogólne przepisy dotyczące pieszych i rowerzystów,

·         Znaki i sygnały drogowe,

·         Manewry na drodze,

·         Typowe sytuacje drogowe,

·         Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

 1. Część  teoretyczna egzaminu polega na wybraniu  jednej prawidłowej z trzech możliwych odpowiedzi  oraz  omówienia  zachowania  rowerzysty na skrzyżowaniach;
 2. Wynik  egzaminu uznaje się za pozytywny,  jeżeli osoba zdająca odpowiedziała prawidłowo na co najmniej 80 % poprawnych odpowiedzi;
 3. Część praktyczną egzaminu przeprowadza się przy użyciu roweru jednośladowego będącego na wyposażeniu szkoły;
 4. Warunkiem  przystąpienia do części  praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku części teoretycznej egzaminu; 
 5. Sprawdzenie wiedzy teoretycznej odbywa się w określonym przez dyrektora miejscu i czasie;
 6. Test praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:

·         Pozycji kierującego na pojeździe,

·         Upewnienia się o możliwości jazdy,

·         Jazda wyznaczonym pasem bez najeżdżania na linię i nie podpieranie się

·         Upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,

·         Hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu,

·         Wykonania slalomu składającego się z 3 przeszkód

 

 1. Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny,  jeżeli osoba zdająca  prawidłowo wykona  90%  manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
 2. Podczas  przeprowadzania  części  teoretycznej  egzaminu  w  sali  egzaminacyjnej  i części praktycznej na placu manewrowym mogą  przebywać wyłącznie osoby zdające egzamin, osoba  prowadząca  egzamin, opiekun  lub  rodzice.  Osoby  te  nie  powinny  ingerować w przebieg egzaminu.
 3. Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała  negatywny wynik z części teoretycznej lubpraktycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie, nauczyciel może  wyznaczyć  kolejną datę egzaminu w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

 1. Jeżeli osoba uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu oraz negatywny zczęści praktycznej egzaminu,  nauczyciel wyznacza kolejny termin części praktycznej egzaminu.
 2. Jeśli za drugim razem osoba nie uzyska pozytywnego wyniku to zdaje ponownie egzamin w następnym roku szkolnym.
 3. Pozytywny wynik  egzaminu  uzyskuje  osoba,  która  uzyskała  pozytywny wynik  z  części teoretycznej i części praktycznej egzaminu.
 4. Jeżeli wynik  egzaminu  jest pozytywny, dyrektor  szkoły wydaje osobie kartę  rowerową, której wzór  określa  załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki  Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 512).
 5. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wydanych kart rowerowych, który zawiera następujące dane posiadacza kart rowerowej:

·         imię oraz nazwisko osoby szkolonej,

·         numer PESEL lub datę urodzenia,     

·         numer i serię druku karty rowerowej.

 

Pin It