Ostatnio dodane

Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej klas IV-VI
W dniu dzisiejszym 8.12.2022r. odbył się Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej klas IV-VI. Naszą sz...

Plan zamówień publicznych

Post by Super User
on 08 wrzesień 2021

 

Plan zamówień publicznych 2021 

Aktualizacja Planu zamówień publicznych 2021 

 

 

 

Karta rowerowa

Post by Super User
on 30 marzec 2017

REGULAMIN UZYSKANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU 

NA KARTĘ ROWEROWĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2

IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE

Aby zdobyć kartę rowerową

 1. Uzyskaj zgodę rodziców lub prawnych opiekunów  (na arkuszu zaliczeń),
 2. Uzyskaj opinię nauczyciela wychowawcy (na arkuszu zaliczeń),
 3. Arkusz zaliczeń wraz ze zdjęciem oddaj nauczycielowi wychowania komunikacyjnego w swojej szkole na 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu teoretycznego;
 4. Zdaj egzamin teoretyczny i praktyczny,
 5. Kartę rowerową wyda ci dyrektor szkoły.

 

Niniejszy  regulamin  został  opracowany  na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej

z  dnia  12  kwietnia  2013  r.

w  sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 512). 

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie przez kandydata 10 lat oraz podpisy rodziców i wychowawcy na karcie zaliczeń;
 2. Do egzaminu może przystąpić uczeń, który uzyskał pozytywną ocenę z zachowania;
 3. Egzamin przeprowadza upoważniony przez dyrektora szkoły nauczyciel wychowania komunikacyjnego;
 4. Karta rowerowa wydawana jest przez dyrektora szkoły bezpłatnie.;
 5. Każdy uczeń chcący zdawać egzamin zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach przedmiotu „zajęcia techniczne”   ze znajomości przepisów Prawa o Ruchu Drogowym
 6. Tematyka zajęć dotycząca przygotowania do zdobycia karty rowerowej zapisywana  jest w dzienniku lekcyjnym
 7. Egzamin składa się z części:

     1) teoretycznej – przeprowadzonej w sali szkoleniowej,

     2) praktycznej – przeprowadzonej na placu manewrowym.(boisku szkolnym)

 

 1. Uczniowie składają egzamin w formie testowej część teoretyczna i praktycznej
 2. Sprawdzenie wiedzy teoretycznej odbywa się w określonym przez nauczyciela miejscu i czasie przed egzaminem praktycznym;
 3. Część teoretyczna składa się z testu i pytaniach o tematyce

·         Ogólne przepisy dotyczące pieszych i rowerzystów,

·         Znaki i sygnały drogowe,

·         Manewry na drodze,

·         Typowe sytuacje drogowe,

·         Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

 1. Część  teoretyczna egzaminu polega na wybraniu  jednej prawidłowej z trzech możliwych odpowiedzi  oraz  omówienia  zachowania  rowerzysty na skrzyżowaniach;
 2. Wynik  egzaminu uznaje się za pozytywny,  jeżeli osoba zdająca odpowiedziała prawidłowo na co najmniej 80 % poprawnych odpowiedzi;
 3. Część praktyczną egzaminu przeprowadza się przy użyciu roweru jednośladowego będącego na wyposażeniu szkoły;
 4. Warunkiem  przystąpienia do części  praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku części teoretycznej egzaminu; 
 5. Sprawdzenie wiedzy teoretycznej odbywa się w określonym przez dyrektora miejscu i czasie;
 6. Test praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:

·         Pozycji kierującego na pojeździe,

·         Upewnienia się o możliwości jazdy,

·         Jazda wyznaczonym pasem bez najeżdżania na linię i nie podpieranie się

·         Upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,

·         Hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu,

·         Wykonania slalomu składającego się z 3 przeszkód

 

 1. Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny,  jeżeli osoba zdająca  prawidłowo wykona  90%  manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
 2. Podczas  przeprowadzania  części  teoretycznej  egzaminu  w  sali  egzaminacyjnej  i części praktycznej na placu manewrowym mogą  przebywać wyłącznie osoby zdające egzamin, osoba  prowadząca  egzamin, opiekun  lub  rodzice.  Osoby  te  nie  powinny  ingerować w przebieg egzaminu.
 3. Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała  negatywny wynik z części teoretycznej lubpraktycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie, nauczyciel może  wyznaczyć  kolejną datę egzaminu w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

 1. Jeżeli osoba uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu oraz negatywny zczęści praktycznej egzaminu,  nauczyciel wyznacza kolejny termin części praktycznej egzaminu.
 2. Jeśli za drugim razem osoba nie uzyska pozytywnego wyniku to zdaje ponownie egzamin w następnym roku szkolnym.
 3. Pozytywny wynik  egzaminu  uzyskuje  osoba,  która  uzyskała  pozytywny wynik  z  części teoretycznej i części praktycznej egzaminu.
 4. Jeżeli wynik  egzaminu  jest pozytywny, dyrektor  szkoły wydaje osobie kartę  rowerową, której wzór  określa  załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki  Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 512).
 5. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wydanych kart rowerowych, który zawiera następujące dane posiadacza kart rowerowej:

·         imię oraz nazwisko osoby szkolonej,

·         numer PESEL lub datę urodzenia,     

·         numer i serię druku karty rowerowej.

 

Psycholog

Post by Super User
on 23 luty 2017

POMOC W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII ORAZ SEKSUOLOGII

psycholog mgr Marta Błaszczyk

 

Kiedy warto skorzystać z pomocy psychologa?

Jeżeli w swoim życiu doświadczasz sytuacji trudnych, problemów w kontaktach z innymi ludźmi, poczucia braku sensu i rezygnacji czy zwyczajnie odczuwasz potrzebę uzyskania wsparcia psychologicznego wtedy warto udać się do specjalisty.

Podczas spotkań o charakterze poradnictwa i konsultacji indywidualnych czy zajęć o charakterze terapeutycznym pomagam dzieciom i młodzieży radzić sobie z takimi trudnościami jak:

 • nadmierne przeżywanie lęku, smutku, złości;
 • sytuacje konfliktowe;
 • przemoc;                                                                        
 • trudności w relacjach z innymi;
 • nieśmiałość;
 • sytuacje kryzysowe;
 • problemy emocjonalne związane z akceptacją zmian wynikających z dojrzewania;
 • inne…

Do współpracy przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów zapraszam Uczniów oraz ich Rodziców/ Opiekunów.

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00-15:35

08:00-14:45

12:00-13:50

08:00-15:00

08:00-10:00

 

 

 

 

 

Rekrutacja

Post by Super User
on 26 luty 2017

 

REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2023 / 2024

 

 Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

pdf 

 
Regulamin rekrutacji dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie  pdf
   
 Zgłoszenie dziecka do szkoły obwodowej pdf 
 
 Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie spoza obwodu pdf
 
Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie pdf
 
  Oświadczenie woli  pdf
   
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pdf
   
Deklaracja - Szachy pdf
 
Deklaracja - Program dla Szkół pdf
 
Deklaracja - dodatkowy język obcy pdf

 

 

 

Oferta szkoły

Post by Super User
on 11 styczeń 2017

- nauka języka angielskiego i niemieckiego od pierwszej klasy

- obowiązkowe zajęcia szachowe w każdej klasie 1-3

- zajęcia na basenie

- opieka nad dziećmi w świetlicy szkolnej

- zajęcia logopedyczne i korekcyjno – kompensacyjne

- gimnastyka korekcyjna

- wolontariat i współpraca z organizacjami pozarządowymi

- różnorodne koła zainteresowań

- kółko teatralne

- kółko taneczne

- szkolny kabaret

- szeroki program imprez klasowych i szkolnych

- wycieczki klasowe i szkolne

- dziennik elektroniczny: pełny i szybki dostęp rodzica do informacji o uczniu

- tablica multimedialna w każdej sali lekcyjnej

- monitoring podwyższający bezpieczeństwo