Obiady

 

  1. Zapisy na obiady przyjmowane są w p.110 (parter) – do 5 dnia każdego m-ca. Zgłoszenia dokonują rodzice/opiekunowie, wypełniając druk deklaracji.
  2. Cena 1 obiadu – 7,00 zł. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry i płatna do 5-go dnia każdego m-ca za miesiąc bieżący.
  3. Odliczeń za czasową nieobecność dziecka na obiadach, dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym.
  4. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka - do godziny 9:00 w p.110 lub sekretariacie szkoły, osobiście lub pod nr telefonu: 67 263 50 08; 67 265 00 88 w.15,
  5. Rezygnacja z obiadów może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej, w każdym czasie, z tym, że złożona po godzinie 9:00 będzie obowiązywała od dnia następnego.
  6. Rodzice zobowiązują się do terminowego uiszczania opłat za posiłki do 5 dnia danego miesiąca na rachunek bankowy Szkoły w SBL Złotów, nr konta 09 8941 0006 0026 7953 2000 0030 tytułem np. „obiady za m-c…, imię i nazwisko dziecka” adres szkoły: Złotów, ul. 8 Marca 16.
  7. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat lub niezapłacenia należności w danym miesiącu, dziecko zostanie wykreślone z obiadów, przy czym wykreślenie nie zwalnia z obowiązku uregulowania należności za posiłki zrealizowane do dnia wykreślenia.
  8. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu stołówki i właściwego zachowania się na terenie stołówki.

a href="/images/pliki/pliki_do_pobrania/Karta_zgłoszenia_dziecka_na_obiady_w_stołówce_szkolnej.pdf">K"rta zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce szkolnej

Informacje kontaktowe

Dostępność cyfrowa

Dbamy o to aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

e-mail: sekretariat@sp2zlotow.pl